บ้านอายุ 200 ปี แห่งนี้เป็นครอบครัวเชื้อสายชาวมอญอนุรักษ์
ที่ได้รักษาวัฒนธรรมมอญได้เป็นอย่างดี ตามที่คุณยาย เกลอ (นางบุญมา
อรุญรัตน์) เจ้าของบ้านได้ย้ำเตือนอยู่เสมอจวบจนท่านเสียชีวิต
ท่านได้ให้พวกเรารักษาวัฒนธรรมตามประเพณี บ้านหลังนี้จึงมีผู้คน ญาติพี่
น้องแวะเวียนมาเพื่อเข้าร่วมงานประเพณีอย่างต่อเนื่อง เช่น ประเพณีส่งข้าวแช่
ในเทศการสงกรานต์ ประเพณีตักบาตรพระ 100 รูป ซึ่งประเพณีเหล่านี้
ยากที่จะจัดขึ้น แต่ทุกคนก็เห็นในประโยชน์และความดีงาม อีกทั้งยังมีโอกาส
ให้ทำบุญร่วมกัน สิ่งเหล่านี้จึงกลายมาเป็นบ้านรามัญ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีชาวมอญไว้ไม่ให้สูญหายไปตามกระแสวัตถุนิยมจนลืมความดีงาม
ที่บรรพบุรุษได้สั่งสมเอาไว้